دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

فرم ثبت درخواست تشکل های اقتصادی از شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

بخش اول) مشخصات مرجع طرح کننده درخواست
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
Invalid Input
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
بخش دوم) شرح درخواست و اطلاعات مربوطه
ورودی نامعتبر!
ورودی نامعتبر!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
بخش3) اطلاعات تکمیلی
ضرورت اجرای این درخواست چیست و آثار قابل پیش بینی از اجرا یا عدم اجرای آن چه مواردی خواهد بود؟
Invalid Input
این درخواست قبلا چه زمانی، توسط چه شخصی و با طی چه مراحلی به کدام مرجع مطرح شده است؟ مراحل پیشرفت یا عدم پیشرفت آن به چه ترتیبی بوده است؟
Invalid Input
کد امنیتی
  بازآوری ورودی نامعتبر
لطفا اطلاعات تکمیلی مرتبط با درخواست خود را در قالب فایل Word یا PDF از قسمت زیر ارسال نمایید. (توجه: نام فایل ارسالی حتما انگلیسی باشد.)
ورودی نامعتبر