مهم ترين اطلاعيه ها

فرم درخواست تشكلهاي اقتصادي ازشوراي گفتگوي دولت- بخش خصوصي
کمیته ماده 76
اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مجلس شورای اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی دولت